Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1971 με την αριθμ. 160282 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία υπαγόμενη στον Προϊστάμενο Γραμματείας.

 

Αντικείμενό της είναι η μελέτη, η εκτέλεση και η συντήρηση των κάθε φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και οι διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων αυτών.

Τηλεφωνικό Κέντρο Αναγγελίας Βλαβών

26510 08666

Close Menu