Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντονίζει, ελέγχει και προγραμματίζει τη δράση των τμημάτων της αποβλέποντας στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση των έργων τους και εισηγείται τα θέματα της Δ/νσης στο Τεχνικό Συμβούλιο και στα όργανα λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

Close Menu